SE’ÂDET-İ EBEDİYYE-FİHRİST

KISM İÇİNDEKİLER KİTÂBINDA BULUNAN BİLGİLER

(Se’âdet-i Ebediyye)  kitâbında ikiyüzkırkbir [241] madde vardır. Kitâb üç kısma ayrılmışdır. Birinci kısmda bulunan doksansekiz maddenin kırkbir adedi, ikinci kısmdaki yetmişüç maddeden otuzdört adedi ve üçüncü kısmda bulunan yetmiş maddeden otuzüç adedi, imâm-ı Rabbânînin ve birkaçı da, Muhammed Ma’sûm-i Serhendînin “rahmetullahi aleyh” fârisî olan (Mektûbât)  kitâblarından terceme edilmişdir. Diğer maddeler, başka kıymetli kitâblardan alınmışdır. İmâm-ı Rabbânînin “rahmetullahi aleyh” (Mektûbât)  kitâbı üç cilddir. Birinci cildi, (1025) senesinde, ikinci cildi, (1028) de, üçüncü cildi ise, (1040) senesinde toplanmışdır. Hepsi beşyüzotuzaltı [536] mektûbdan meydâna gelmişdir. Son olarak, 1392 [m. 1972] senesinde Pâkistânda, hepsi iki cild hâlinde basdırılmış ve 1397 [m. 1977] de, İstanbulda ofset baskısı yapılmışdır. Muhammed Ma’sûm-i Serhendî “rahmetullahi aleyh” (Mektûbât)ı da üç cilddir. Hepsi 652 mektûbdur. Son olarak, 1396 [m. 1976] senesinde Pâkistânda basdırılmışdır. Terceme edilen mektûbların, bu altı cildden hangisinde bulundukları ve mektûb numaraları, aşağıdadır. Mütercim tarafından ilâve edilen bilgiler, bir köşeli mu’teriza [ ] içine yazılmışdır.

BİRİNCİ KISM İÇİNDEKİLER

Madde  Mektûb                                                               Sahîfe
   No.         No.               M a d d e n i n  Ö z ü                   No:

                Ön Kapak......................................................................1

                Takriz..........................................................................  2

                Önsöz.......................................................................... 3

 1..1-114 .Muhammed aleyhisselâma uymak, se’âdete kavuşdurur... 17

 2..1-152 .Allahü teâlâya itâ’at için, Resûlüne itâ’at lâzımdır............. 21

 3..          Müslimân olmak için, ne yapmalı? Kelime-i şehâdet........ 21

 4..1-193 .Ehl-i sünnet âlimleri...................................................... 22

 5..2- 55. .Ehl-i sünnetin reîsi, imâm-ı a’zam Ebû Hanîfedir.............. 22

 6......... .İmâm-ı a’zamın büyüklüğü. (Dürr-ül-muhtâr)ın

              önsözündenve (Hayrât-ül-hisân)dan alınmışdır...............  22

 7...........İslâm âlimlerinin kitâbları................................................ 22

 8..1—234.Uydurma tefsîr yazan kâfir olur..................................... 23

 9..1—193.Kur’ân tercemelerinden hangisine güvenileceği.............. 23

10.1—213.Din hırsızları............................................................... 23

11.1—163.Îmânın gitmesine sebeb olan şeyler........................ ..... 23

12.1—191.Kalbde îmân bulunmasına alâmet, ahkâm-ı

                islâmiyyeye uymakdır................................................. 30

13.1—164.Allahü teâlânın ni’metleri, dünyâda herkesedir............... 30

14............Âhıretde kâfire merhamet yokdur.................................. 32

15.1—165.Muhabbetin alâmetleri................................................. 32

16.1—41.. Muhammed “aleyhisselâm”, Allahü teâlânın sevgilisidir... 33

17............Peygamberimizin mu’cizeleri. Kur’ân-ı kerîmin üstünlüğü. 33

18.1—165.Resûle tâbi’ olmak nasıl olur? Evlâd terbiyesi................. 34

19............Hubb-i fillah, buğd-i fillah. Kazâya rızâ nasıl olur?............ 38

20............Kâfirler iki kısmdır........................................................ 39

21.1—184.Cennete girmek için Muhammed aleyhisselâma

                 uymak lâzımdır.......................................................... 40

22............Kâfirlerin iyiliği dünyâda kalır......................................... 40

23.1—214.Dünyâ, âhıretin tarlasıdır............................................... 40

24............Âhıret bilgileri, aklın dışındadır. Bunlara akl ermez........... 41

25............Kur’ân-ı kerîm nedir? Kur’ân tercemeleri......................... 43

26.2—55. İctihâd hatâları. İmâm-ı a’zamın büyüklüğü..............,....... 48

27............İctihâd ne demekdir? Müctehid kime denir?.................... 50

28.1—231.Sünnet-i müekkede, sünnet-i zevâid............................... 51

29............Kâfirlerin kullandığı şeyler iki dürlüdür............................. 52

30.2—54..Resûlullaha uymak yedi derecedir.................................. 53

31.2—67. Ehl-i sünnet i’tikâdı, harâmlar. Tevbe. Mehdî “aleyhirrahme”

               Fükahâ-i seb’a............................................................. 54

32.3—38..Bu ümmet yetmişüç fırkaya ayrılacakdır......................... 67

33.3—101.Kur’ân-ı kerîmi felsefecilere göre tefsîr câiz değildir......... 68

34.2—19. Sünnete yapışmak, bid’atlerden sakınmak lâzımdır......... 68

35.3—22. Müşriklerin bedenleri pis değildir. İ’tikâdları pisdir............ 70

36...........Bir üniversiteliye cevâb. Fen bilgileri, bir yaratıcının var

               olduğunubildirmekdedir................................................ 73

37.2—31.Dünyâya, burada kalacak kadar, âhırete de orada kalacak

              kadar çalışmalıdır......................................................... 77

38.2—89.Dünyâda âhırete yarar iş görmek lâzımdır....................... 79

39.2—58.Tenâsuh ve iki rûhluluk yokdur. Âlem-i misâl,

               Fen adamlarının sözleri................................................ 79

40.3—31.Âlem-i ervâh ve âlem-i misâl ve âlem-i ecsâd. Kabr azâbı. 88

41.4—29.Emr-i bil-ma’rûf, nehy-i anil-münker ve cihâd sevâbı çokdur90

42.2—81.Vera’ ve takvâ. Hâlis ibâdetin alâmeti nedir?.................... 96

43.2—66.Tevbe, vera’ ve takvâ..................................................... 98

44.2—82.Farz, sünnet ve nâfilelerin ehemmiyyetleri ve farkları...... 100

45.3—1. Allahü teâlânın yakın olması ne demekdir?.................... 101

46.3—17.Îmân, ibâdetler ve lüzûmlu nasîhatler............................ 102

47.3—34.Îmân, ibâdetler, harâmlar............................................. 115

48.3—35.Gençlikde yapılan ibâdetlerin kıymeti........................... 116

49.3—57.Âlemler, herşey yokdan var edildi. Yunan felesofları....... 116

50.4—14.Tesavvuf yolunda çalışmak istiyenin yapması lâzım

                olan şeyler.............................................................. 118

51...........Beş vakt nemâz, otuzüç farz...................................... 121

52...........Abdest almak. Abdesti bozan şeyler.......................... 122

53...........Mest üzerine mesh, özr sâhibi olmak......................... 128

54...........Gusl abdesti nasıl alınır? Ne zemân alınır?.................. 132

55...........Teyemmüm. Su bulamamak nasıl olur?...................... 149

56...........Necâsetden tahâret. İstincâ. İstibrâ............................ 153

57...........Sular, temiz su, pis su, artıklar.................................. 160

58...........Setr-i avret. Kadınların örtünmesi................................ 163

59...........İstikbâl-i kıble. Kıble ta’yîni........................................ 170

60...........Nemâz vaktleri. Takvîmler. Ezân................................ 175

61...........Ezân ve ikâmet. Hoparlörle nemâz............................. 204

62.1—303.Ezân kelimelerinin ma’nâları..................................... 209

63...........Nemâzın ehemmiyyeti. Nemâz kılmıyanlar................. 210

64...........Nemâz nasıl kılınır? Nemâzın beş rüknü, niyyet.......... 214

65...........Yolculukda, otobüsde, gemide, tayyârede nemâz....... 221

66...........Nemâzın vâcibleri, secde-i sehv, secde-i tilâvet ve

               vitr nemâzı.............................................................. 227

67...........Nemâzı bozan şeyler. Kâfirlere teşebbüh.................... 231

68...........Nemâzın mekrûhları, nemâzı bozmak için özr............. 236

69...........Câmi’de yapılması câiz olmıyan şeyler. Terâvih nemâzı.243

70...........Cemâ’at ile nemâz kılmak. Hoparlörle, radyo ile nemâz.248

71...........Cum’a nemâzı. İbâdet ne demekdir?........................... 257

72...........Bayram nemâzı. Kurban bayramı tekbîrleri.................. 266

73.1—312.Nemâzda otururken parmak kaldırmak....................... 267

74...........Kazâ nemâzları. Nemâz kılmıyanın cezâsı.................. 272

75.2—20.Nemâz ibâdetlerin en üstünüdür.................................. 287

76.2—87.Nemâzın ta’dîl-i erkânı. Kul hakkı................................ 288

77.2—69.Nemâzı doğru kılmalı. Halâl lokma. Şehîd kime denir?.. 289

78...........Zekât vermek. Para, mal, hayvan ve toprak

               mahsûllerinin zekâtı................................................. 292

79...........Ramezân-ı şerîfin kıymeti. Oruc nasıl tutulur?............. 313

80...........Sadaka-i fıtrı kimler verir? Kimlere vermelidir?.............. 322

81...........Kurban kesmek lâzımdır. Kimler keser? Nasıl kesilir?...324

82...........Adak ne demekdir? Günâh olan adaklar...................... 330

83...........Yemîn nasıl edilir? Yemînin çeşidleri. Yemîn keffâreti... 334

84...........Hacca gitmek. Hac nasıl yapılır?................................ 339

85...........Mübârek geceler. Kandiller. Peygamberimizin

               mi’râcı nasıl oldu?.................................................... 352

86...........Şemsî seneleri kamerî seneye çevirmek..................... 358

87...........Kamerî seneyi mîlâdî seneye çevirmek....................... 358

88...........Hicrî sene başının, hangi gün olduğunu bulmak........... 359

89...........Arabî ayların birinci gününü bulmak............................ 359

90...........Selâmlaşmak nasıl olur? Müsâfeha nasıl yapılır?......... 363

91...........Kur’ân-ı kerîm, Allah kelâmıdır................................... 367

92...........Îs⠓aleyhisselâm” insan idi, Ona tapılmaz.................. 369

93...........Îs⠓aleyhisselâm” Peygamber idi, Ona tapılmaz......... 370

94.2—9.  Allahü teâlâ akl ile, hayâl ile anlaşılamaz.

               Gayba îmân etmek lâzımdır ......................................372

95...........Hilye-i se’âdet. Siyer kitâbları. Resûlullahın zevceleri... 374

96...........Muhammed aleyhisselâmın güzel ahlâkı.................... 383

97...........Resûlullahın ana, baba ve bütün dedeleri hep

               mü’min, sâlih idi...................................................... 386

98...........Sübhâne rabbike âyet-i kerîmesi nasıl okunur?........... 392

İKİNCİ KISM İÇİNDEKİLER

Madde  Mektûb                                                               Sahîfe
   No.         No.               M a d d e n i n  Ö z ü                   No:

1.3—105.Unutulmuş sünnetleri meydâna çıkarmağı ve bid’atden

              sakınmağı  teşvîk etmekdedir...............................397

2.3—47..Düâ etmekdeki gizli bilgileri açıklamakdadır........... 400

3.3—13. Resûlullaha uymağa ve dînini öğrendiği kimseyi sevmeğe

............. teşvik etmekdedir............................................... 401

4....Îmân, akl, zekâ, halâl, harâm, adâlet, zulm, kazâ, kader.402

5............Tefsîr, hadîs ne demekdir? Din âlimi kime denir?... 413

6........... Hadîs-i şerîflerin çeşidleri ve hadîs âlimleri..............422

7.3—54. Dünyâ işlerini yaparken islâmiyyete dikkat etmelidir.425

8.3—59...Derd ve belânın Allahü teâlâdan geldiğini düşünmelidir425

9.3—7.... İnsanlardan gelen sıkıntılara sabretmek lâzımdır......426

10.2—29..Üzüntü ve sıkıntıları ni’met bilmelidir...................... 426

11.2—32. Zâhir işlerin bozuk olması, kalbin dağılmasına yol açar427

12.2—75. Derd ve belâlar, günâhlara keffâretdir...................... 427

13.3—27 Kendi dileklerimizi bırakıp sâhibimizin arzûsuna uymalıyız428

14.2—53. Kibr ve ucb, kalbin tehlükeli hastalığıdır.................. 429

15............Allahü teâlânın ismleri. Yaratmak ne demekdir?...... 431

16............Fıkh ilmi. Mezheb nedir? İmâm-ı a’zam Ebû Hanîfe.. 437

17............Vehhâbîler ve çeşidleri. Kıymetli din kitâblarını okumalı.

               Bozuk kitâblara aldanmamalı................................. 447

18............Kabr ziyâreti lâzımdır. Olgun rûhlardan istifâde edilir. 475

19.2—60..Lüzûmsuz, fâidesiz işlerden vazgeçmelidir............... 480

20.3—36..Kabr azâbına inanmıyanlara cevâb vermekdedir......... 481

21...Şâmânîler,Behâîler,Ahmediyye,Dürzîler, Yezîdîler, Selefîler.483

22...........Hurûfîlik........................................................... 499

23.2—96..Resûlullahın vefât ederken kâğıd istemesi,

               Eshâb-ı kirâmın üstünlüğü................................ 505

24.5—36Eshâb-ı kirâm birbirini çok severdi. Şî’îlerin iftirâları...... 512

25.2—99Eshâb-ı kirâmın büyüklüğü. Dostlara çok derd gelmesi..515

26....Sosyal adâlet. Sosyalizm. Kapitalizm. Komünizm....... 523

27...İslâmiyyet, din ve dünyâ se’âdetlerinin kaynağıdır........ 528

28.....Nefs ve akl............................................................... 529

29.....Müslimânlar niçin geri kaldılar?................................... 532

30.....İslâmiyyet fenni emr etmekdedir. Fen yobazları............ 537

31.....Madde, atom üzerinde yeni bilgiler. Radyo-aktivite. Radar546

32.....Atom kuvveti ve sulh zemânında kullanılması................ 554

33......Atom bombası yapılması, te’sîri, korunma çâreleri......... 560

34......İslâmiyyetde nikâh. Evlenmesi câiz olmıyan kadınlar..... 564

35......Kâfirlerin evlenmesi. Çocuğa îmânı, islâmı öğretmelidir....577

36.....İslâmiyyetdeki talâk. Hul’. Zihâr. Li’ân. İddet. Hıdâne...... 580

37............Süt kardeşlik. Süt ile akrabâ olanlar...................... 586

38...        .Nafaka nedir? Kimler verir? Kimlere verilir? Lakît,

               Komşu hakkı  .......................................................588

39.....İslâmiyyetde kadının kıymeti ve hakları çok büyükdür..... 598

40............Halâl, harâm ve şübheli şeyler. Vera’ ve takvâ......... 607

41...........Yimesi ve kullanması harâm olan şeyler.................. 618

42............İçmesi harâm olan içkiler....................................... 624

43...........Tütün, sigara içmek günâh mıdır?............................. 629

44...........İsrâf nedir? Tütün isrâf mıdır? Fâiz harâmdır.............. 640

45..........Yimek, içmek âdâbı................................................. 648

46...........Hasta yemekleri. Ba’zı hastalıkların tedâvîsi.............. 652

47...........Tevekkül. Evlilerin tevekkülü. Bekârların tevekkülü....... 677

48......Levh-il-mahfûz ve Ümm-ül-kitâb. İnsan ömrünün değişmesi 698

49...........İrâde-i cüz’iyye. Bir ihtiyâr müslimânın kızına nasîhatı ve

               münâcâtı ................................................................ 701

50...........Ebüssü’ûd efendinin (Kazâ-kader)  risâlesi................. 714

51.2—33. Sevgilinin her işi sevilir. Hamd, şükrden üstündür.......... 716

52...........Tegannî, müzik. Radyoda, teybde Kur’ân-ı kerîm okumak

               ve dinlemek. Hoparlörle nemâz kılmak......................... 718

53...........Cin hakkında geniş bilgi. Evliyânın rûhları...................... 735

54...........Rûhların hâzır olması. Allahü teâlânın sıfatları................. 743

55.2—38. Allah adamlarının gönlünde zerre kadar dünyâ

               düşüncesi yokdur........................................................ 745

56.2—28. Rûhlar insan şeklinde görünür. Tenâsüh yokdur.............. 745

57.2—62. İnsan medenî olmak için yaratılmışdır. Medenî olmak için

               ve yaşamak için,başka insanlara muhtâcdır. İnsanın

               üstünlüğü bu ihtiyâcındandır.......................................... 746

58.2—25. Resûlullaha uygun her iş zikrdir..................................... 747

59............Mu’cize. Kerâmet. Firâset. İstidrâc. Sihr........................ 747

60.3—86. Hârikaların, kerâmetlerin çok veyâ az olmasının sebebi.... 748

61.2—92. Velî olmak için hârikalar ve kerâmetler lâzım değildir........ 749

62.2—8.. Seçilmişlerin ve câhillerin ve bu ikisi arasında olan

              tesavvufcuların gaybdan îmânları..................................... 753

63.2—13..Zâhir âlimlerinin ve tesavvufcuların ve râsih ilmli

               seçilmişlerin hâlleri........................................................754

64.3—62. İnsanın aslı ademdir. Ademde hiç iyilik yokdur................ 754

65.3—98. Güzel sûretlerin tatlı olmalarının sebebi nedir?................ 755

66.2—34..Allahü teâlâ hiçbirşeye benzemez ve akl ile anlaşılamaz.. 755

67.3—44..Cennetde Allahü teâlânın görüleceğine inanmıyanlara

               cevâbdır...................................................................... 756

68.3—39.Tesavvufcuların ve felsefecilerin (İlm-ül yakîn)  bilgileri..... 763

69.3—50.Ulemâ-i râsihîn ve diğer din âlimlerinin istidlâlleri.............. 763

70.2—59.Akla, hayâle gelen ve keşf ile, şühûd ile anlaşılan

              herşey mahlûkdur......................................................... 764

71..........Abdüllah-ı Dehlevî hazretlerinin (Mekâtib-i şerîfe)  kitâbından

             61. ci mektûbun tercemesidir.......................................... 765

72..........Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin (Mekâtib-i şerîfe)  kitâbından

              85. ci mektûbun tercemesidir ....................................... 766

73..........Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin (Mekâtib-i şerîfe) kitâbından

              88. ci mektubun son kısmının tercemesidir..................... 771

ÜÇÜNCÜ KISM İÇİNDEKİLER

Madde  Mektûb                                                               Sahîfe
   No.         No.               M a d d e n i n  Ö z ü                   No:

1.2—23.İşin başı, sünnet-i seniyyeye yapışmak ve bid’atden

            sakınmakdır........ ..........................................................775

2.3—41.Resûlullahın kadınlarla yapdığı sözleşme: Şirk, insan için

            hayvan kesmek, hırsızlık, zinâ, çocuk öldürmek, iftirâ,

            mıska kullanmak........................................................... 778

3......... İslâmiyyetde kesb ve ticâret. Halâl kazanmak.................. 786

4..........Bey’ ve şirâ. Halâl ve harâm satışları............................... 792

5..........Alış-verişde muhayyerlik................................................ 806

6......... Bâtıl, fâsid, mekrûh satışlar. Sarraflık.............................. 808

7..........Ölüm hastasının satış ve hediyye yapması...................... 816

8..........Komşu, şüf’a ve diğer haklar üzerinde çeşidli bilgiler........ 817

9..........Şart ile söylenen şeyler................................................. 819

10........Selem ile satış.............................................................. 821

11........İstisnâ’, ısmarlama yapdırmak........................................ 822

12........Karz-ı hasen, ödünç vermek. Kim ödünç isteyebilir?......... 824

13........Kefâlet, havâle, bono, sened kırdırmak. Poliçe................. 830

14........Vekâlet. Alış-verişde, zekât vermekde vekîl tutmak........... 834

15........Ticâretde adâlet. İhtikâr nedir?........................................ 840

16........Ticâretde ihsân etmek. Borc ödemek. Din kitâbları........... 845

17........Ticâretde dînini kayırmak. Harâmdan sakınmak................ 847

18.3—116 Allahü teâlânın kullarına hizmet etmemiz lâzımdır........ 850

19.........İslâmiyyetde fâiz, bankalar, bono kırdırmak ve vakf.......... 851

20.........İslâmiyyetde şirket kurmak. Şirketler............................. 865

21.........Kirâ, ücret, işçilik. Sigortacılık. Emânetciye verilen para.. 869

22.........Ukûbât: Zinâ, içki, kazf, sirkat ve yol kesmek cezâları..... 879

23.........Ta’zîr cezâları, tefsîr kitâblarını değil, fıkh kitâblarını okumak

              lâzımdır..................................................................... 884

24.........Cinâyetler, katlin çeşidleri ve cezâları. Kısâs.................. 892

25.........Diyet cezâları. Katl keffâreti.......................................... 896

26.........İkrâh, zorla yapdırmak. Hicr, birşeyi yasaklamak............ 897

27.2—46.Ahkâm-ı islâmiyyetsiz evliyâlık olmaz. Kelime-i tevhîd... 902

28.3—3. Kelime-i tevhîdin ma’nâsını bildirmekdedir..................... 906

29.2—37.Kelime-i tevhîdin üstünlüklerini bildirmekdedir............... 910

30.2-94.Fenâ ve bekâyı bildirmekdedir. Mahlûkların aslı, hakîkatleri911

31.2—39.Eshâb-ı yemîn, eshâb-ı şimâl ve sâbikûn...................... 913

32.3-45.Mü’minin kalbi kıymetlidir. Hiç kimsenin kalbini kırmamalıdır914

33.2—76. Arş ve Kürsî. Kalbin üstünlükleri................................... 915

34.3—11.Âlem-i emrdeki beş cevheri açıklamakdadır.................... 917

35.......... Fenâ-fillâh.................................................................. 918

36.3—123.Allahü teâlâya kavuşduran tesavvuf yolu ikidir.......... .....919

37............Bir tesavvuf mütehassısının mektûbu......................... ...921

38.3—52. Tesavvuf yolu. Sülûk dereceleri. Fenâ, bekâ.................. 924

39.3—63..Allahü teâlânın ihâta, kurb ve ma’iyyet sıfatları............... 925

40.3—68. Âlem vehm mertebesinde yaratılmışdır.......................... 926

41.3—90. Âlimlerin kalbleri ile Allahü teâlâyı görmesi. Âlem-i misâl 927

42.3—92. Büyüklerin Allahü teâlâ ile konuşmaları......................... 929

43.2—98. Allahü teâlânın mahlûklara yakın olması. Adem. İblîs..... 930

44.2—42. Nihâyet, âfâk ve enfüsün dışındadır. Evliyâ kimlere denir?933

45.2—35. Fenâ fillâh, vasl-ı uryânî. Ayn-ül-yakîn........................... 940

46.3—77. Kâ’be-i mu’azzamanın ve nemâzın kemâlâtı................. .941

47.2—44. Vahdet-i vücûd bilgisi. Vücûd-i vehmî............................ 943

48.2—24. Madde, Allahü teâlâya ayna olamaz............................. 947

49.3—67. Dünyâ görünüşdür. Âhıret, dünyânın aslıdır................... 947

50.2—50. Tesavvuf yolunun başında da, sonunda da islâmiyyete

               uymak lâzımdır...........................................................948

51.3—121.Üçüncü cildin seksenyedinci mektûbundaki bilgileri

                 açıklamakdadır. .......................................................953

52.4—230. Zât-ı ilâhînin bu âlem ile ilişiği yokdur. Nemâzda olanın,

                 Allahü teâlâya yakınlığı. Nemâzın hakîkati.................. 959

53.2—45.. Âlemin, maddenin, zât-i ilâhîden nasîbi yokdur............. 966

54........Madde üzerinde yeni bilgiler. Hüceyre, hayât, mikrop, zehr 971

55.............Ölüm, ölüme hâzırlanmak. Şifâ âyetleri....................... 988

56.............Meyyite yapılacak dînî vazîfe, kefen............................ 994

57.............Cenâze nemâzı. Nemâzlarını kılmak câiz olmıyanlar.... 999

58.............Cenâze taşımak ve defn........................................... 1003

59.............Kabr ziyâreti, ibâdet sevâbı hediyye edilir................... 1008

60.............Kabr ziyâretinin fâideleri........................................... 1013

61.............Resûlullahın yazdığı baş sağlığı mektûbu................... 1017

62.1—104. Baş sağlığı mektûbu. Meyyite yapılacak hediyyeler.... 1018

63.............Meyyit için iskat ve devr yapmak. Defn izni nasıl alınır?1019

64.............Ferâiz bilgisi. Mîrâs alacak kimlerdir? Vasî ta’yîni....... 1025

65.............Ferâiz hesâbları. Mîrâsı bölmek................................. 1030

66 2—16.. Kabr hayâtı ve tâ’ûndan ölmenin kıymeti..................... 1034

67 2—17.. Dünyâ sıkıntılarının fâidesi. Tâ’ûnun sevâbı.................. 1035

68.2—88...Kazâya râzı olmalıdır, hattâ lezzet duymalıdır.............. 1035

69 3—15. Sevgiliden gelen sıkıntılar, iyiliklerinden dahâ tatlıdır...... 1036

70.............(Se’âdet-i Ebediyye)nin son sözü............................ 1041

                Se’âdet-i Ebediyye)de adı geçenlerin hâl tercemeleri. 1059

                - A - B - C - D - E - F - G - H - - K - L - M - N -

                  - P  - RSŞ  - T  -  VW  - Y - Z -

                (Se’âdet-i Ebediyye)de adı geçenlerin isimleri............1199

                (Se’âdet-i Ebediyye)  içindeki kitâblar...................... 1208

                 (Se’âdet-i Ebediyye)nin umûmî fihristi..................... 1221

                Temkin,Tadil-i zeman, meyl-i şems_cetvelleri..............1244 

                 Hakikat Kitabevi Yayınları..........................................1248